Návštěvní řád

Návštěvní řád TJ SOKOL Štěpánkovice

§1 Úvodní ustanovení

Tento Návštěvní řád je nařízení vlastníka TJ Sokol Štěpánkovice, závazné pro všechny návštěvníky areálu a používajících zařízení TJ Sokolu Štěpánkovice. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku v areálu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v areálu konat. Účelem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v areálu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky anebo svým vstupem do areálu vyjadřuje, že se zcela a řádně seznámil s návštěvním řádem, že mu zcela rozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný.

§ 2 Areál TJ Sokol Štěpánkovice

 1. Areál slouží veřejnosti přednostně k pořádání fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně TJ Sokol Štěpánkovice.
 2. Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto areálu a pouze za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.
 3. Kromě provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie
 4. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou areál využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s TJ Sokol Štěpánkovice jakožto i pro hosty těchto osob.

§ 3 Pobyt v areálu TJ Sokol Štěpánkovice

 1. Každý návštěvník fotbalového utkání musí respektovat pokyny pořadatelů
 2. V areálu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden.
 1. Vstupenka, popř. permanentka, opravňuje držitele ke vstupu na stadion určeným vchodem. Je přísně zakázáno využívat k sezení nebo stání úniková cesty. Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyvedení z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 2. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 3. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou a bezpečnostní službou nebo příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 4. Provozovatel je oprávněn při rizikových akcích prodávat vstupenky pouze po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, popř. řidičský průkaz). Vstup do prostor areálu bude poté při vstupní kontrole umožněn pouze po předložení průkazu totožnosti.

§ 4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný průkaz opravňující ke vstupu. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z areálu vyveden, popř. do areálu nevpuštěn.
 2. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie, jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, jestli z důvodu konzumace alkoholu nebo drog, a návykových látek nebo pro vnášení zbraní, nebo nebezpečných věcí či věcí způsobujících nebezpečí ohně nepředstavují bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu TJ Sokol Štěpánkovice. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Kontroly se mohou provádět s využitím detekčního zařízení a v odůvodněných případech i fyzicky.

3.Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavují bezpečnostní riziko, jakož i osobám, kterým byl České republice zakázán vstup na pořádanou akci nebude umožněn vstup do areálu Městského stadionu. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na Městský fotbalový stadion také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán přístup na stadiony těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

 1. Při vybraných rizikových fotbalových zápasech se prodej vstupenek a kontroly vstupu řídí mimořádnými opatřeními.

§ 5 Chování v areálu TJ Sokol Štěpánkovice

 1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení TJ Sokola Štěpánkovice a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení pořádkové a bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu jsou povinní při svém pobytu v prostorách areálu respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru TJ Sokola Štěpánkovice bez předchozího napomenutí vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 5. Vstupem do areálu, návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny (nikoli v podobě detailu) pro zpravodajské a komerčně propagační účely Pořadatele akce, a to v souladu s platným občanským zákoníkem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
 6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel akce neodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo porušením Návštěvního řádu.

§ 6 Zákazy

1.Návštěvníkům areálu je zakázáno přinášet následující předměty

a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c. spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d. láhve, poháry /kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e. neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufr, větší batoh či krosna
f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g. tyče pro vlajky či transparenty
h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky
j. zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu provozovatele),

k. laser ukazovátka

l. kufry, velké tašky, velké batohy,

m. vnesené jídlo a nealkoholické nápoje
n. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje zaznamenávající zvuk či obraz (není-li odpovídající souhlas pořadatele).
Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení, či ustanovení návštěvního řádu je TJ Sokol Štěpánkovice oprávněn zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do areálu.

2.Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. vyslovovat či rozšiřovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany,
b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů), resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení(vstupenku)
d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f. ničit zařízení a vybavení TJ Sokolu Štěpánkovice.

g. překrývat transparenty vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
h. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty nebo
i. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí

j. porušovat uložený zákaz vstupu do areálu.

k. fyzicky nebo slovně napadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby

l. zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu do areálu a v celém prostoru areálu

m. V areálu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup do areálu nebo z něho mohou být vykázáni.

3.V prostoru areálu platí podle dle Zákona 379/2005 Sb., ZÁKAZ KOUŘENÍ.

4.Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení či nařízení, plynoucí z § 5 odst. 2 a/nebo § 6 odst. 1 a/nebo § 6 odst. 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu; smluvní pokuta je splatná na výzvu TJ Sokola Štěpánkovice, a to do 10 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. TJ Sokol Štěpánkovice je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy, omezení a nařízení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije), včetně úhrady sankcí uložených organizátorem příslušné fotbalové soutěže (FAČR). Kromě toho je TJ Sokol Štěpánkovice rovněž oprávněn každému, kdo poruší ustanovení návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do areálu, jakož i vstup na domácí fotbalová utkání TJ Sokola Štěpánkovice.

5. Každý, kdo poruší zákaz, omezení či nařízení vyplývající z:

a) ustanovení § 6 odst. 1 písm. c, d, e, g, h, j, l, m, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

b) ustanovení § 6 odst. 1 písm. a, i, k, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

c) ustanovení § 6 odst. 1 písm. b, f, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;

d) ustanovení § 6 odst. 2 písm. g, j, l, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;

e) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b, h, i, n, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč;

f) ustanovení § 6 odst. 2 písm. a, d, e, f, k, p, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;

g) ustanovení § 6 odst. 2 písm. c, m, o, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

h) ustanovení § 5 odst. 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit TJ Sokolu Štěpánkovice smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč.

7 Prodej a reklama

 1. Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu TJ Sokol Štěpánkovice je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem vedení TJ Sokolu Štěpánkovice.
 2. Na reklamní plochy TJ Sokola Štěpánkovice tj. vnitřní oplocení hlavního hřiště mohou být vyvěšovány jen klubové vlajky se sportovní tématikou.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

 1. Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec TJ Sokolu Štěpánkovice a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání areálu TJ Sokol Štěpánkovice se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. TJ Sokol Štěpánkovice odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit TJ Sokolu Štěpánkovice.

§ 10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebo jsou pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek mohou být bez náhrady vyvedeny z areálu TJ Sokol Štěpánkovice a postihnuty zákazem vstupu do areálu. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno podání k přestupkovému orgánu nebo oznámení orgánům činným v trestním řízení. trestní oznámení.
 2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – nebudou potřeba pro účely trestního řízení – budou vráceny. Pořadatel odpovídá jen za takové poškození zajištěných věcí, které bylo způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců.
 3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti TJ Sokol Štěpánkovice
 4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11. Ochrana osobních údajů a dat

1. Návštěvníci areálu TJ Sokol Štěpánkovice berou na vědomí, jsou informováni, že je pořadatel akce oprávněn ke zpracování osobních údajů návštěvníků i bez dalšího jejich výslovného souhlasu, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pořadatele akce. Tímto účelem je zejména zajištění bezpečnosti osob navštěvujících areál TJ Sokol Štěpánkovice zajištění bezpečnosti majetku areálu jakož i zamezení vstupu do areálu osobám, které se dopouštějí porušování Návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání.

2. Pořadatel akcí má právo na užití a zpracování širokého rozsahu zpracovávaných osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.

3. Pořadatel upozorňuje návštěvníky, že kdykoliv během pobytu v areálu TJ Sokol Štěpánkovice mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy návštěvníků. Tyto záznamy jsou pořizovány, zpracovány či uchovány výlučně za účelem prevence kriminality a následného prokazování protiprávního jednání návštěvníků akce.

4. Správce, osobních údajů poskytnutých či získaných v souladu s tímto Návštěvním řádem, je vždy Pořadatel akce. TJ Sokol Štěpánkovice může být vždy zpracovatelem těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovány po nezbytně nutnou dobu související s účelem jejich zpracování, nejdéle 12 měsíců.

5. Návštěvníci mají vždy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost správci osobních údajů nebo přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Návštěvníci však nemají právo na odvolání souhlasu.

6. Správce je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů pouze v případech, uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) - f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jako „GDPR“).

7. Návštěvník je informován, že: - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je návštěvník jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahují v souladu se zajištěním bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a života a zdraví; - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo a dalších osob - návštěvníků; - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

§ 12 Změna návštěvního řádu a účinnost

1.Provozovatel má právo provést změnu návštěvního řádu. Provozovatel v takovém případě uveřejní nové znění návštěvního řádu na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení návštěvního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2.Tento návštěvní řád je účinný od 25.2.2024